แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท ไลค์ พรอพเพอตี้ กรุ๊ป จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท ไลค์ พรอพเพอตี้ กรุ๊ป จำกัด

ชื่อนิติบุคคล LIKE PROPERTY GROUP COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0765561001039
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 12 ก.ค. 2561 (4 ปี 2 เดือน 19 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2561 , 2562 , 2563 , 2564
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
อีเมล

หากต้องการปรับปรุงข้อมูลในส่วนของเบอร์ติดต่อและ Email กรุณาแจ้งที่ credendata@creden.co

aa-tida2014@hotmail.com

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท ไลค์ พรอพเพอตี้ กรุ๊ป จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 5,000,000
มูลค่าบริษัท 5,427,827 บาท (108.56% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Medium
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 46206 : การขายส่งอาหารสัตว์

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ การขายส่งอาหารสัตว์
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

ออลฟีดเทรด จำกัด

ธีรัตม์อาหารสัตว์

กิจประชุมฟาร์ม จำกัด

แพเซ่ง สุราษฎร์ธานี จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท ไลค์ พรอพเพอตี้ กรุ๊ป จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคตะวันตก
เพชรบุรี
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

TSIC : 46206

46206 : การขายส่งอาหารสัตว์

เครดิตทางการค้า บริษัท ไลค์ พรอพเพอตี้ กรุ๊ป จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท ไลค์ พรอพเพอตี้ กรุ๊ป จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคตะวันตก
เพชรบุรี
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

TSIC : 46206

46206 : การขายส่งอาหารสัตว์

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม LIKE PROPERTY GROUP COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น LIKE PROPERTY GROUP COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท ไลค์ พรอพเพอตี้ กรุ๊ป จำกัด

212 หมู่ที่ 3 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

ที่อยู่ บริษัท ไลค์ พรอพเพอตี้ กรุ๊ป จำกัด

212 หมู่ที่ 3 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้