แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท บิ๊กเคี้ยงคอฟฟี่หัวหิน จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท บิ๊กเคี้ยงคอฟฟี่หัวหิน จำกัด

ชื่อนิติบุคคล BIGKIENG COFFEE HUA HIN COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0775561002728
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 31 ส.ค. 2561 (3 ปี 9 เดือน 1 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2561 , 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา
โทรศัพท์ 032512298
อีเมล bigkiengcoffee.huahin@gmail.com

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท บิ๊กเคี้ยงคอฟฟี่หัวหิน จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท 867,628 บาท (86.76% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 46900 : การขายส่งสินค้าทั่วไป
วัตถุประสงค์ การขายส่งสินค้าทั่วไป
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

ท๊อป ไลน์ อินเตอร์เทรด จำกัด

อะโพจี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด

ก.พาณิชย์กิจรุ่งเรือง

วี ซัคเซส โปรเฟสชั่นแนล

อันดับธุรกิจ บริษัท บิ๊กเคี้ยงคอฟฟี่หัวหิน จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 286,994467,092364,761398,234
ภาคตะวันตก 114,914164,270127,904134,720
ประจวบคีรีขันธ์ 1,3393,7602,3692,783
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

6,91012,8629,43610,061
TSIC : 46900

46900 : การขายส่งสินค้าทั่วไป

2,3493,9162,8902,758

เครดิตทางการค้า บริษัท บิ๊กเคี้ยงคอฟฟี่หัวหิน จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท บิ๊กเคี้ยงคอฟฟี่หัวหิน จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 286,994467,092364,761398,234
ภาคตะวันตก 114,914164,270127,904134,720
ประจวบคีรีขันธ์ 1,3393,7602,3692,783
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

6,91012,8629,43610,061
TSIC : 46900

46900 : การขายส่งสินค้าทั่วไป

2,3493,9162,8902,758

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม BIGKIENG COFFEE HUA HIN COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น BIGKIENG COFFEE HUA HIN COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท บิ๊กเคี้ยงคอฟฟี่หัวหิน จำกัด

23 ถนนสระสรง ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ที่อยู่ บริษัท บิ๊กเคี้ยงคอฟฟี่หัวหิน จำกัด

23 ถนนสระสรง ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้