แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิสาหกิจชุมชนเกาะทวด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิสาหกิจชุมชนเกาะทวด

ชื่อนิติบุคคล KOH THUAD COMMUNITY ENTERPRISE LIMITED PARTNERSHIP
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0803560000753
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 5 เม.ย. 2560 (5 ปี 6 เดือน 5 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา
โทรศัพท์

หากต้องการปรับปรุงข้อมูลในส่วนของเบอร์ติดต่อและ Email กรุณาแจ้งที่ credendata@creden.co

0863053603

ข้อมูลธุรกิจของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิสาหกิจชุมชนเกาะทวด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 500,000
มูลค่าบริษัท -436,823 บาท (-87.36% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 47213 : ร้านขายปลีกผักและผลไม้

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ ประกอบกิจการ ค้าปลีก ค้าส่งผัก ผลไม้ อาหารสด อาหารแห้งและอาหารแปรรูป
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

อังศุมา คัทติ้งฟรุต

กรีน บาสเก็ต จำกัด

ร่มภักดี กรุ๊ป จำกัด

สตาร์ชิปปิ้งคาร์โก้ไลค์ จำกัด

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิสาหกิจชุมชนเกาะทวด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคใต้
นครศรีธรรมราช
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

TSIC : 47213

47213 : ร้านขายปลีกผักและผลไม้

เครดิตทางการค้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิสาหกิจชุมชนเกาะทวด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิสาหกิจชุมชนเกาะทวด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคใต้
นครศรีธรรมราช
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

TSIC : 47213

47213 : ร้านขายปลีกผักและผลไม้

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม KOH THUAD COMMUNITY ENTERPRISE LIMITED PARTNERSHIP

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น KOH THUAD COMMUNITY ENTERPRISE LIMITED PARTNERSHIP

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิสาหกิจชุมชนเกาะทวด

90 หมู่ที่ 2 ต.เกาะทวด อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิสาหกิจชุมชนเกาะทวด

90 หมู่ที่ 2 ต.เกาะทวด อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้