แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท เอกทรานสปอร์ต 2016 จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท เอกทรานสปอร์ต 2016 จำกัด

ชื่อนิติบุคคล AKE TRANSPORT 2016 COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0805559001077
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 23 มิ.ย. 2559 (6 ปี 7 เดือน 10 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
โทรศัพท์

หากต้องการปรับปรุงข้อมูลในส่วนของเบอร์ติดต่อและ Email กรุณาแจ้งที่ credendata@creden.co

0817976163

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท เอกทรานสปอร์ต 2016 จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 90,000,000
มูลค่าบริษัท 109,171,136 บาท (121.3% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Large
หมวดธุรกิจ (A-U) H : การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 49339 : การขนส่งสินค้าอื่นๆทางถนนซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ การขนส่งสินค้าทางถนน
บริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

คาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด

ที พี ที เอเชียกรุ๊ป จำกัด

เพชรศรีวิชัย จำกัด

แสงทองขนส่งภาคใต้ จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท เอกทรานสปอร์ต 2016 จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคใต้
นครศรีธรรมราช
หมวดธุรกิจ : H

H : การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า

TSIC : 49339

49339 : การขนส่งสินค้าอื่นๆทางถนนซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

เครดิตทางการค้า บริษัท เอกทรานสปอร์ต 2016 จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท เอกทรานสปอร์ต 2016 จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคใต้
นครศรีธรรมราช
หมวดธุรกิจ : H

H : การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า

TSIC : 49339

49339 : การขนส่งสินค้าอื่นๆทางถนนซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม AKE TRANSPORT 2016 COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น AKE TRANSPORT 2016 COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท เอกทรานสปอร์ต 2016 จำกัด

47/1 ถนนท่าแพใต้ ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

ที่อยู่ บริษัท เอกทรานสปอร์ต 2016 จำกัด

47/1 ถนนท่าแพใต้ ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้