แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคประเสริฐ 1982

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคประเสริฐ 1982

ชื่อนิติบุคคล CHOK PRASOET 1982 LIMITED PARTNERSHIP
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0823561000064
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 2 ก.พ. 2561 (4 ปี 3 เดือน 27 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2561 , 2562 , 2563
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ x,xxx โครงการ มูลค่า xx,xxx,xxx บาท
โทรศัพท์ 0806956566
อีเมล chokprasoert1982@gmail.com

ข้อมูลธุรกิจของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคประเสริฐ 1982

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท 170,191 บาท (17.02% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) N : กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 79909 : กิจกรรมบริการสำรองอื่นๆและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ในที่อื่น
วัตถุประสงค์ กิจกรรมบริการสำรองอื่นๆและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ในที่อื่น
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

เดอะ ฟินิกซ์ แบงคอก จำกัด

ทัชไลฟ์ ทราเวล แอนด์ เอเยนซี่ จำกัด

อเล็กซ์ คาร์เร้นท์ จำกัด

ฮาลาฮับ

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคประเสริฐ 1982

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 341,990503,616540,971382,656
ภาคใต้ 17,60028,27630,69719,880
พังงา 6989991,157901
หมวดธุรกิจ : N

N : กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน

24,71243,30547,37636,046
TSIC : 79909

79909 : กิจกรรมบริการสำรองอื่นๆและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ในที่อื่น

4071,0301,214593

เครดิตทางการค้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคประเสริฐ 1982

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคประเสริฐ 1982

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 341,990503,616540,971382,656
ภาคใต้ 17,60028,27630,69719,880
พังงา 6989991,157901
หมวดธุรกิจ : N

N : กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน

24,71243,30547,37636,046
TSIC : 79909

79909 : กิจกรรมบริการสำรองอื่นๆและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ในที่อื่น

4071,0301,214593

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม CHOK PRASOET 1982 LIMITED PARTNERSHIP

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น CHOK PRASOET 1982 LIMITED PARTNERSHIP

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคประเสริฐ 1982

32/5 หมู่ที่ 2 ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคประเสริฐ 1982

32/5 หมู่ที่ 2 ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้