แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท ภูเก็ตสีวลี จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท ภูเก็ตสีวลี จำกัด

ชื่อนิติบุคคล PHUKET SEE VALEE CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0835539003139
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) บอจ.ภก.2631
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 19 พ.ย. 2539 (27 ปี 7 เดือน 13 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2561 , 2562 , 2563 , 2564 , 2565
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

คะแนนทางการเงิน

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท ภูเก็ตสีวลี จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 29,000,000
มูลค่าบริษัท

รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น

30,720,192 บาท (105.93% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Large
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 46321 : การขายส่งเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ตราสิงห์ ได้แก่ เบียร์ น้ำ โซดา และอื่นๆ

อันดับธุรกิจ บริษัท ภูเก็ตสีวลี จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคใต้
ภูเก็ต
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

TSIC : 46321

46321 : การขายส่งเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

เครดิตทางการค้า บริษัท ภูเก็ตสีวลี จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท ภูเก็ตสีวลี จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคใต้
ภูเก็ต
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

TSIC : 46321

46321 : การขายส่งเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม PHUKET SEE VALEE CO., LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น PHUKET SEE VALEE CO., LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท ภูเก็ตสีวลี จำกัด

7/8 ถนนอำเภอ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต

ที่อยู่ บริษัท ภูเก็ตสีวลี จำกัด

7/8 ถนนอำเภอ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้