แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท เอส.เอส.กะรน จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท เอส.เอส.กะรน จำกัด

ชื่อนิติบุคคล S.S.KARON CO.,LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0835553005780
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 16 มิ.ย. 2553 (13 ปี 3 เดือน 17 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2561 , 2562 , 2563 , 2564 , 2565
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท เอส.เอส.กะรน จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 2,000,000
มูลค่าบริษัท

รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น

-2,753,023 บาท (-137.65% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) I : ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 55102 : เกสต์เฮ้าส์

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ โรงแรม,ที่พักที่ไม่มีบริการขายอาหาร
บริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

รอย เอ็นเจ คอนซัลติ้ง จำกัด

ยัวสเปสกรุ๊ป

หลุยส์ เลกาซี จำกัด

แมกนิฟิก เกสต์เฮ้าส์ จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท เอส.เอส.กะรน จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคใต้
ภูเก็ต
หมวดธุรกิจ : I

I : ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร

TSIC : 55102

55102 : เกสต์เฮ้าส์

เครดิตทางการค้า บริษัท เอส.เอส.กะรน จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท เอส.เอส.กะรน จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคใต้
ภูเก็ต
หมวดธุรกิจ : I

I : ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร

TSIC : 55102

55102 : เกสต์เฮ้าส์

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม S.S.KARON CO.,LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น S.S.KARON CO.,LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท เอส.เอส.กะรน จำกัด

388/3 ถนนปฏัก ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต

ที่อยู่ บริษัท เอส.เอส.กะรน จำกัด

388/3 ถนนปฏัก ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้