แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท รีฟแมเนจเมนท์ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท รีฟแมเนจเมนท์ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล REEF MANAGEMENT COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0835554000391
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 13 ม.ค. 2554 (11 ปี 4 เดือน 17 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ x,xxx โครงการ มูลค่า xx,xxx,xxx บาท
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา
โทรศัพท์ 0897242227

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท รีฟแมเนจเมนท์ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท 3,175,909 บาท (317.59% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) M : กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทาง วิชาการ
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 72101 : การวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
วัตถุประสงค์ ประกอบกิจการรับจ้างวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

วาทิน จำกัด

เดอะ บริคเก็ต จำกัด

ราฟาเอล ซายส์ (1981)

พาราอินโนเวทีฟ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท รีฟแมเนจเมนท์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 428,118381,051345,801315,925
ภาคใต้ 35,01231,33827,44719,368
ภูเก็ต 9,2586,8326,1797,973
หมวดธุรกิจ : M

M : กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทาง วิชาการ

34,80531,52826,99328,081
TSIC : 72101

72101 : การวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

149127123121

เครดิตทางการค้า บริษัท รีฟแมเนจเมนท์ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท รีฟแมเนจเมนท์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 428,118381,051345,801315,925
ภาคใต้ 35,01231,33827,44719,368
ภูเก็ต 9,2586,8326,1797,973
หมวดธุรกิจ : M

M : กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทาง วิชาการ

34,80531,52826,99328,081
TSIC : 72101

72101 : การวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

149127123121

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม REEF MANAGEMENT COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น REEF MANAGEMENT COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท รีฟแมเนจเมนท์ จำกัด

154/2 หมู่ที่ 5 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต

ที่อยู่ บริษัท รีฟแมเนจเมนท์ จำกัด

154/2 หมู่ที่ 5 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้