แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้าวไกล. เทรดดิ้ง 2019

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้าวไกล. เทรดดิ้ง 2019

ชื่อนิติบุคคล KAOKLAI. TRADING 2019 LIMITED PARTNERSHIP
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0843562002168
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 20 ส.ค. 2562 (3 ปี 3 เดือน 21 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2562 , 2563 , 2564
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา
โทรศัพท์

หากต้องการปรับปรุงข้อมูลในส่วนของเบอร์ติดต่อและ Email กรุณาแจ้งที่ credendata@creden.co

099-4035254
อีเมล

หากต้องการปรับปรุงข้อมูลในส่วนของเบอร์ติดต่อและ Email กรุณาแจ้งที่ credendata@creden.co

tkacc2017@hotmail.com

ข้อมูลธุรกิจของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้าวไกล. เทรดดิ้ง 2019

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท 1,627,142 บาท (162.71% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Medium
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 46632 : การขายส่งไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้แปรรูปขั้นต้น

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ ประกอบกิจการซื้อขาย แปรรูปไม้ท่อน ไม้ยางพารา ปาล์มน้ำมัน รวมถึงเชื้อเพลิงชีวมวล
บริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

ป.พัฒนารุ่งเรือง จำกัด

รุ่งนภาค้าไม้อุตรดิตถ์

สิงห์เมืองตรัง จำกัด

ทักษิณ 2000 จำกัด

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้าวไกล. เทรดดิ้ง 2019

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคใต้
สุราษฎร์ธานี
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

TSIC : 46632

46632 : การขายส่งไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้แปรรูปขั้นต้น

เครดิตทางการค้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้าวไกล. เทรดดิ้ง 2019

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้าวไกล. เทรดดิ้ง 2019

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคใต้
สุราษฎร์ธานี
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

TSIC : 46632

46632 : การขายส่งไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้แปรรูปขั้นต้น

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม KAOKLAI. TRADING 2019 LIMITED PARTNERSHIP

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น KAOKLAI. TRADING 2019 LIMITED PARTNERSHIP

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้าวไกล. เทรดดิ้ง 2019

105/1 หมู่ที่ 4 ต.ทุ่งเตา อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้าวไกล. เทรดดิ้ง 2019

105/1 หมู่ที่ 4 ต.ทุ่งเตา อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้