แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท สหบางกอกเฟอร์นิเจอร์ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท สหบางกอกเฟอร์นิเจอร์ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล BANGKOK UNION FURNITURE CO.,LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0845544002005
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) บอจ.สฎ.2018
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 25 ต.ค. 2544 (20 ปี 7 เดือน 11 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ x,xxx โครงการ มูลค่า xx,xxx,xxx บาท
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท สหบางกอกเฟอร์นิเจอร์ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 24,000,000
มูลค่าบริษัท -14,708,307 บาท (-61.28% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 31001 : การผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้
วัตถุประสงค์ ประกอบกิจการ ขายปลีกเครื่องเรีือนและเครื่องตกแต่งบ้านเรือน
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

ตั้งสุขไพศาล เทรดดิ้ง

อุตสาหกรรมดีสวัสดิ์ จำกัด

ไทยมิกิโมคึ จำกัด

วาย.เค.เอส.มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท สหบางกอกเฟอร์นิเจอร์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 64,624565,886380,71947,504
ภาคใต้ 15,10671,92151,87311,491
สุราษฎร์ธานี 60411,4006,075451
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

3,94549,60431,2132,837
TSIC : 31001

31001 : การผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้

8451735259

เครดิตทางการค้า บริษัท สหบางกอกเฟอร์นิเจอร์ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท สหบางกอกเฟอร์นิเจอร์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 64,624565,886380,71947,504
ภาคใต้ 15,10671,92151,87311,491
สุราษฎร์ธานี 60411,4006,075451
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

3,94549,60431,2132,837
TSIC : 31001

31001 : การผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้

8451735259

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม BANGKOK UNION FURNITURE CO.,LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น BANGKOK UNION FURNITURE CO.,LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท สหบางกอกเฟอร์นิเจอร์ จำกัด

14/17 หมู่ที่ 3 ถนนเลี่ยงเมือง ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี

ที่อยู่ บริษัท สหบางกอกเฟอร์นิเจอร์ จำกัด

14/17 หมู่ที่ 3 ถนนเลี่ยงเมือง ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้