แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท ไวลี่ย์ ฟ๊อกซ์ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท ไวลี่ย์ ฟ๊อกซ์ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล WYLIE FOX COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0845560003291
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 10 เม.ย. 2560 (6 ปี 5 เดือน 19 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท ไวลี่ย์ ฟ๊อกซ์ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 4,000,000
มูลค่าบริษัท

รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น

2,141,418 บาท (53.54% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 10751 : การผลิตอาหารปรุงสำเร็จแช่แข็ง

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ จำหน่ายอาหาร
บริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

โกลเด้นแลนด์ กรีนฟู้ดส์ จำกัด

มหาศาล ฟู้ดส์ จำกัด

บุคาร่าดอท สไปซ์ จำกัด

สยาม คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท ไวลี่ย์ ฟ๊อกซ์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคใต้
ภูเก็ต
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 10751

10751 : การผลิตอาหารปรุงสำเร็จแช่แข็ง

เครดิตทางการค้า บริษัท ไวลี่ย์ ฟ๊อกซ์ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท ไวลี่ย์ ฟ๊อกซ์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคใต้
ภูเก็ต
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 10751

10751 : การผลิตอาหารปรุงสำเร็จแช่แข็ง

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม WYLIE FOX COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น WYLIE FOX COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท ไวลี่ย์ ฟ๊อกซ์ จำกัด

61 หมู่ที่ 5 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต

ที่อยู่ บริษัท ไวลี่ย์ ฟ๊อกซ์ จำกัด

61 หมู่ที่ 5 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้