แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท เอ็น.เค.สมบูรณ์ทรัพย์ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท เอ็น.เค.สมบูรณ์ทรัพย์ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล N.K.SOMBOON SAP COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0845560004912
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 6 มิ.ย. 2560 (5 ปี 3 เดือน 25 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2561 , 2562 , 2563 , 2564
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
โทรศัพท์

หากต้องการปรับปรุงข้อมูลในส่วนของเบอร์ติดต่อและ Email กรุณาแจ้งที่ credendata@creden.co

076369763

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท เอ็น.เค.สมบูรณ์ทรัพย์ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท 1,412,420 บาท (141.24% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 10751 : การผลิตอาหารปรุงสำเร็จแช่แข็ง

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ ประกอบกิจการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

สยามแปซิฟิกฟู้ดส์ จำกัด

ต้า ฮัว ฟู๊ด โพรเซสซิ่ง จำกัด

สยาม คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด

ภูเก็ต ซัน ฟอร์เรสท์ จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท เอ็น.เค.สมบูรณ์ทรัพย์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคใต้
ภูเก็ต
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 10751

10751 : การผลิตอาหารปรุงสำเร็จแช่แข็ง

เครดิตทางการค้า บริษัท เอ็น.เค.สมบูรณ์ทรัพย์ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท เอ็น.เค.สมบูรณ์ทรัพย์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคใต้
ภูเก็ต
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 10751

10751 : การผลิตอาหารปรุงสำเร็จแช่แข็ง

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม N.K.SOMBOON SAP COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น N.K.SOMBOON SAP COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท เอ็น.เค.สมบูรณ์ทรัพย์ จำกัด

218/28 ถนนเทพกระษัตรี ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต

ที่อยู่ บริษัท เอ็น.เค.สมบูรณ์ทรัพย์ จำกัด

218/28 ถนนเทพกระษัตรี ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้