แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท สยาม เย กรุ๊ป จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท สยาม เย กรุ๊ป จำกัด

ชื่อนิติบุคคล SIAM YE GROUP COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0845562002232
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 25 ก.พ. 2562 (3 ปี 2 เดือน 25 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2562 , 2563
โทรศัพท์ 0838881118
อีเมล soi3acc@hotmail.co.th

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท สยาม เย กรุ๊ป จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 2,000,000
มูลค่าบริษัท 1,983,100 บาท (99.16% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) H : การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 52292 : กิจกรรมของตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งสินค้าและตัวแทนออกของ (ตัวแทนดำเนินพิธีการศุลกากร)
วัตถุประสงค์ กิจกรรมของตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งสินค้าและตัวแทนออกของ (ตัวแทนดำเนินพิธีการศุลกากร)
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

วาย ทู เค เออีซี พาวเวอร์ พรีเมี้ยม จำกัด

มากมี เทรดดิ้ง จำกัด

พรหมพฤกษ์การเกษตร จำกัด

สหมิตร อะควาคัลเจอร์

อันดับธุรกิจ บริษัท สยาม เย กรุ๊ป จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 586,084355,148369,661383,199
ภาคใต้ 24,73716,98717,27616,996
สุราษฎร์ธานี 10,5216,6125,8468,704
หมวดธุรกิจ : H

H : การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า

50,38228,91330,28336,110
TSIC : 52292

52292 : กิจกรรมของตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งสินค้าและตัวแทนออกของ (ตัวแทนดำเนินพิธีการศุลกากร)

3,0582,0482,1042,080

เครดิตทางการค้า บริษัท สยาม เย กรุ๊ป จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท สยาม เย กรุ๊ป จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 586,084355,148369,661383,199
ภาคใต้ 24,73716,98717,27616,996
สุราษฎร์ธานี 10,5216,6125,8468,704
หมวดธุรกิจ : H

H : การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า

50,38228,91330,28336,110
TSIC : 52292

52292 : กิจกรรมของตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งสินค้าและตัวแทนออกของ (ตัวแทนดำเนินพิธีการศุลกากร)

3,0582,0482,1042,080

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม SIAM YE GROUP COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น SIAM YE GROUP COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท สยาม เย กรุ๊ป จำกัด

27/8 หมู่ที่ 5 ถนนดอนสัก-บ้านใน ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี

ที่อยู่ บริษัท สยาม เย กรุ๊ป จำกัด

27/8 หมู่ที่ 5 ถนนดอนสัก-บ้านใน ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้