แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท สากล มารีน โปรดักส์ กรุ๊ป จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท สากล มารีน โปรดักส์ กรุ๊ป จำกัด

ชื่อนิติบุคคล SAKOL MARINE PRODUCT GROUP CO.,LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0865549000116
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 5 เม.ย. 2549 (16 ปี 4 เดือน 17 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท สากล มารีน โปรดักส์ กรุ๊ป จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท 13,826,845 บาท (1382.68% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Medium
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 46206 : การขายส่งอาหารสัตว์
วัตถุประสงค์ จำหน่ายวัตถุดิบและอาหารสัตว์
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

สรศักดิ์ ปลาป่น จำกัด

ริดลีย์ คอร์ปอเรชัน (ไทยแลนด์) จำกัด

ลิงกินกล้วย 888 จำกัด

เค เอคเซ็ลเล็นซ์ จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท สากล มารีน โปรดักส์ กรุ๊ป จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคใต้
ชุมพร
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

TSIC : 46206

46206 : การขายส่งอาหารสัตว์

เครดิตทางการค้า บริษัท สากล มารีน โปรดักส์ กรุ๊ป จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท สากล มารีน โปรดักส์ กรุ๊ป จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคใต้
ชุมพร
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

TSIC : 46206

46206 : การขายส่งอาหารสัตว์

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม SAKOL MARINE PRODUCT GROUP CO.,LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น SAKOL MARINE PRODUCT GROUP CO.,LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท สากล มารีน โปรดักส์ กรุ๊ป จำกัด

99/13 หมู่ที่ 1 ต.ท่ายาง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร

ที่อยู่ บริษัท สากล มารีน โปรดักส์ กรุ๊ป จำกัด

99/13 หมู่ที่ 1 ต.ท่ายาง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้