แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอเดีย สโตร์ มาร์เก็ตติ้ง

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอเดีย สโตร์ มาร์เก็ตติ้ง

ชื่อนิติบุคคล IDEA STORE MARKETING LIMITED PARTNERSHIP
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0903563001121
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 30 มี.ค. 2563 (3 ปี 2 เดือน 1 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2563 , 2564
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )

ข้อมูลธุรกิจของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอเดีย สโตร์ มาร์เก็ตติ้ง

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 500,000
มูลค่าบริษัท 492,990 บาท (98.6% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 47912 : การขายปลีกทางอินเทอร์เน็ต

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ ประกอบกิจการขายปลีกทางอินเตอร์เน็ต
บริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

บายเน็ก (ไทยแลนด์)

ธนกฤช เอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัด

ดีลช่า จำกัด

ภัทริเซีย อินเตอร์เทรด

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอเดีย สโตร์ มาร์เก็ตติ้ง

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคใต้
สงขลา
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

TSIC : 47912

47912 : การขายปลีกทางอินเทอร์เน็ต

เครดิตทางการค้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอเดีย สโตร์ มาร์เก็ตติ้ง

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอเดีย สโตร์ มาร์เก็ตติ้ง

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคใต้
สงขลา
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

TSIC : 47912

47912 : การขายปลีกทางอินเทอร์เน็ต

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม IDEA STORE MARKETING LIMITED PARTNERSHIP

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น IDEA STORE MARKETING LIMITED PARTNERSHIP

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอเดีย สโตร์ มาร์เก็ตติ้ง

9 ถนนเรืองกูล ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอเดีย สโตร์ มาร์เก็ตติ้ง

9 ถนนเรืองกูล ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้