แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท เซาท์แลนด์ลาเท็กซ์ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท เซาท์แลนด์ลาเท็กซ์ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล SOUTH LAND LATEX COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0905537000158
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) บอจ.สข.1400
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 18 ม.ค. 2537 (28 ปี 4 เดือน 9 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท เซาท์แลนด์ลาเท็กซ์ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 120,000,000
มูลค่าบริษัท 750,290,780 บาท (625.24% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Large
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 22192 : การผลิตน้ำยางข้น
วัตถุประสงค์ ผลิตและจำหน่ายน้ำยางข้น
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

เอช วี ฟิลลา จำกัด

ท่าฉางรับเบอร์ จำกัด

ทัทวิน จำกัด

กว๋างเขิ่นรับเบอร์(ตรัง) จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท เซาท์แลนด์ลาเท็กซ์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 2,0622,79115,0405,154
ภาคใต้ 9531,0764,1511,727
สงขลา 283213141
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

5352412121
TSIC : 22192

22192 : การผลิตน้ำยางข้น

52126

เครดิตทางการค้า บริษัท เซาท์แลนด์ลาเท็กซ์ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท เซาท์แลนด์ลาเท็กซ์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 2,0622,79115,0405,154
ภาคใต้ 9531,0764,1511,727
สงขลา 283213141
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

5352412121
TSIC : 22192

22192 : การผลิตน้ำยางข้น

52126

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม SOUTH LAND LATEX COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น SOUTH LAND LATEX COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท เซาท์แลนด์ลาเท็กซ์ จำกัด

55 ถนนราษฏร์ยินดี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ที่อยู่ บริษัท เซาท์แลนด์ลาเท็กซ์ จำกัด

55 ถนนราษฏร์ยินดี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้