แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท เค เอ เศรษฐี จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท เค เอ เศรษฐี จำกัด

ชื่อนิติบุคคล K A MILLIONAIRE COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0905553002356
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 28 ก.ค. 2553 (11 ปี 10 เดือน 7 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท เค เอ เศรษฐี จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท 54,117,409 บาท (5411.74% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Large
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 46312 : การขายส่งปลาและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ
วัตถุประสงค์ จำหน่ายสัตว์น้ำและแปรรูปสัตว์น้ำทุกชนิด
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

โกลบอล โฟรเซ่น ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด

พัฒนาการประมง (มหาชัย) จำกัด

เอ็ม.อาร์.เจ.ฟู้ดส์ จำกัด

เซียนหนิง ซีฟู้ด จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท เค เอ เศรษฐี จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 6,21010,67137,88540,976
ภาคใต้ 2,2452,61412,97010,413
ปัตตานี 7253463
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

2193691,4822,362
TSIC : 46312

46312 : การขายส่งปลาและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ

1354551

เครดิตทางการค้า บริษัท เค เอ เศรษฐี จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท เค เอ เศรษฐี จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 6,21010,67137,88540,976
ภาคใต้ 2,2452,61412,97010,413
ปัตตานี 7253463
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

2193691,4822,362
TSIC : 46312

46312 : การขายส่งปลาและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ

1354551

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม K A MILLIONAIRE COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น K A MILLIONAIRE COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท เค เอ เศรษฐี จำกัด

286/300 หมู่ที่ 11 ต.บานา อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี

ที่อยู่ บริษัท เค เอ เศรษฐี จำกัด

286/300 หมู่ที่ 11 ต.บานา อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้