แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตาบาอาร์ทีวี

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตาบาอาร์ทีวี

ชื่อนิติบุคคล TABA RTV LTD., PART.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0963539000722
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) นธ.881
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 1 ส.ค. 2539 (26 ปี 4 เดือน 15 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ x,xxx โครงการ มูลค่า xx,xxx,xxx บาท
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตาบาอาร์ทีวี

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,200,000
มูลค่าบริษัท 27,755,082 บาท (2312.92% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 46632 : การขายส่งไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้แปรรูปขั้นต้น

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ จำหน่ายไม้แปรรูป
บริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

หาญตระกูล จำกัด

นำทองชัย ค้าไม้ จำกัด

สัก วู้ดเวิร์ค จำกัด

ยิ่งเจริญ พาราวู้ด

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตาบาอาร์ทีวี

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคใต้
นราธิวาส
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

TSIC : 46632

46632 : การขายส่งไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้แปรรูปขั้นต้น

เครดิตทางการค้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตาบาอาร์ทีวี

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตาบาอาร์ทีวี

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคใต้
นราธิวาส
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

TSIC : 46632

46632 : การขายส่งไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้แปรรูปขั้นต้น

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม TABA RTV LTD., PART.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น TABA RTV LTD., PART.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตาบาอาร์ทีวี

31 ถนนลูกเสืออนุสรณ์ 7 ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตาบาอาร์ทีวี

31 ถนนลูกเสืออนุสรณ์ 7 ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้