แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนสินธุ์ โปรเกรส

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนสินธุ์ โปรเกรส

ชื่อนิติบุคคล RATANASIN PROGRESS LTD., PART.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103539020569
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) (3)599/2539
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 27 มิ.ย. 2539 (26 ปี 11 เดือน 12 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนสินธุ์ โปรเกรส

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 5,000,000
มูลค่าบริษัท 8,524,420 บาท (170.49% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) F : การก่อสร้าง
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 43299 : การติดตั้งสิ่งก่อสร้างอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ ให้บริการซ่อมแซมบำรุงรักษาลิฟท์
บริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

บุญสิงห์ เจริญการช่าง จำกัด

พีรพงศ์ธนา จำกัด

โปรคูลแอร์ แอนด์อิเล็กทริค

พาวเวอร์ อินดัสทรี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนสินธุ์ โปรเกรส

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : F

F : การก่อสร้าง

TSIC : 43299

43299 : การติดตั้งสิ่งก่อสร้างอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

เครดิตทางการค้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนสินธุ์ โปรเกรส

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนสินธุ์ โปรเกรส

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : F

F : การก่อสร้าง

TSIC : 43299

43299 : การติดตั้งสิ่งก่อสร้างอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม RATANASIN PROGRESS LTD., PART.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น RATANASIN PROGRESS LTD., PART.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนสินธุ์ โปรเกรส

9/5 ซอยเอกชัย 119 แยก 1 ถนนเอกชัย แขวงบางบอนใต้ เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนสินธุ์ โปรเกรส

9/5 ซอยเอกชัย 119 แยก 1 ถนนเอกชัย แขวงบางบอนใต้ เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้