แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนิยา เทรดดิ้ง

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนิยา เทรดดิ้ง

ชื่อนิติบุคคล ธนิยา เทรดดิ้ง
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103543018484
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) (3)478/2543
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 10 ก.ค. 2543 (21 ปี 6 เดือน 26 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนิยา เทรดดิ้ง

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 700,000
มูลค่าบริษัท 142,224 บาท (20.32% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 10799 : การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
วัตถุประสงค์ ผลิต จำหน่ายและบริการสินค้า อุปโภค บริโภคทั้งในประเทศและส่งออกต่างประเทศ
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

บอดี้เวลล์ จำกัด

พุมเรียง เฟรช ฟู้ด จำกัด

บุญพาวเวอร์ เทคโนโลยี จำกัด

ธัมศิริ อินเตอร์เทรด จำกัด

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนิยา เทรดดิ้ง

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 474,106416,692206,926494,828
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 65,09452,43830,70465,745
กรุงเทพมหานคร 182,734153,25573,403187,646
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

277,226235,363115,856281,868
TSIC : 10799

10799 : การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

930793522940

เครดิตทางการค้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนิยา เทรดดิ้ง

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนิยา เทรดดิ้ง

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 474,106416,692206,926494,828
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 65,09452,43830,70465,745
กรุงเทพมหานคร 182,734153,25573,403187,646
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

277,226235,363115,856281,868
TSIC : 10799

10799 : การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

930793522940

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม ธนิยา เทรดดิ้ง

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น ธนิยา เทรดดิ้ง

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนิยา เทรดดิ้ง

83 ซอยเจริญนคร 8 ถนนเจริญนคร คลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนิยา เทรดดิ้ง

83 ซอยเจริญนคร 8 ถนนเจริญนคร คลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้