แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

ชื่อนิติบุคคล M & H MANUFACTURING COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105502000761
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) 145/2502
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 11 มิ.ย. 2502 (62 ปี 11 เดือน 28 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ x,xxx โครงการ มูลค่า xx,xxx,xxx บาท
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 18,000,000
มูลค่าบริษัท 1,768,193,228 บาท (9823.3% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Large
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 21001 : การผลิตเภสัชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรค
วัตถุประสงค์ การผลิตเภสัชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรค
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

ฟาร์มาสันต์ แล็บบอราตอรี่ส์ จำกัด

โกลด์ มิ้นท์ โปรดักส์ จำกัด

เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด

ที. แมน ฟาร์มา จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 5,5904,06214,2133,144
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 2,2841,5263,9871,063
สมุทรปราการ 3953041,239208
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

3,7983,12810,7072,538
TSIC : 21001

21001 : การผลิตเภสัชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรค

24317815

เครดิตทางการค้า บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 5,5904,06214,2133,144
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 2,2841,5263,9871,063
สมุทรปราการ 3953041,239208
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

3,7983,12810,7072,538
TSIC : 21001

21001 : การผลิตเภสัชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรค

24317815

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม M & H MANUFACTURING COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น M & H MANUFACTURING COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

41 ถนนสุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

ที่อยู่ บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

41 ถนนสุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้