แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท ไบโอแลป จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท ไบโอแลป จำกัด

ชื่อนิติบุคคล BIO LAB CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105524016139
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) 1614/2524
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 22 ก.ค. 2524 (40 ปี 10 เดือน 21 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท ไบโอแลป จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 85,006,000
มูลค่าบริษัท 330,289,645 บาท (388.55% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Large
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 21001 : การผลิตเภสัชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรค
วัตถุประสงค์ ผลิตและขายยาสำเร็จรูป รับจ้างผลิต
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

เภสัชกรรมศรีประสิทธิ์ จำกัด

โกลด์ มิ้นท์ โปรดักส์ จำกัด

บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด

ที. แมน ฟาร์มา จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท ไบโอแลป จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 6,6067,86131,2068,461
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 2,6202,7637,1872,760
กรุงเทพมหานคร 3,2674,39915,2904,938
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

4,4675,89022,2266,306
TSIC : 21001

21001 : การผลิตเภสัชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรค

275912044

เครดิตทางการค้า บริษัท ไบโอแลป จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท ไบโอแลป จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 6,6067,86131,2068,461
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 2,6202,7637,1872,760
กรุงเทพมหานคร 3,2674,39915,2904,938
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

4,4675,89022,2266,306
TSIC : 21001

21001 : การผลิตเภสัชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรค

275912044

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม BIO LAB CO., LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น BIO LAB CO., LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท ไบโอแลป จำกัด

55 ซอยสุขุมวิท 39 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท ไบโอแลป จำกัด

55 ซอยสุขุมวิท 39 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้