แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด (มหาชน)

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด (มหาชน)

ชื่อนิติบุคคล BANGKOK LAB AND COSMATIC PUBLIC COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0107565000701
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 10 พ.ย. 2565 (1 ปี 8 เดือน 13 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่ แปรสภาพมาจาก บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด
ประเภทธุรกิจ บริษัทมหาชนจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2565 , 2566
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

คะแนนทางการเงิน

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด (มหาชน)

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 300,000,000
มูลค่าบริษัท

รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น

1,577,147,861 บาท (525.72% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Large
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 21001 : การผลิตเภสัชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรค

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ การผลิตเภสัชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรค

อันดับธุรกิจ บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด (มหาชน)

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคตะวันตก
ราชบุรี
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 21001

21001 : การผลิตเภสัชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรค

เครดิตทางการค้า บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด (มหาชน)

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด (มหาชน)

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคตะวันตก
ราชบุรี
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 21001

21001 : การผลิตเภสัชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรค

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม BANGKOK LAB AND COSMATIC PUBLIC COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น BANGKOK LAB AND COSMATIC PUBLIC COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด (มหาชน)

48/1 หมู่ที่ 5 ถนนหนองแช่เสา ต.น้ำพุ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี

ที่อยู่ บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด (มหาชน)

48/1 หมู่ที่ 5 ถนนหนองแช่เสา ต.น้ำพุ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้