แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธิ์ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธิ์ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล SRIPRASIT PHARMA COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105518003675
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) 367/2518
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 21 เม.ย. 2518 (48 ปี 1 เดือน 20 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ x,xxx โครงการ มูลค่า xx,xxx,xxx บาท
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธิ์ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 31,500,000
มูลค่าบริษัท 714,495,757 บาท (2268.24% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Large
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 21001 : การผลิตเภสัชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรค

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ ผลิตยารักษาโรค จำหน่ายส่ง-ปลีก ยารักษาโรค
บริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

ไบโอแลป จำกัด

โกลด์ มิ้นท์ โปรดักส์ จำกัด

บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด

ฟาร์มาแลนด์ (1982) จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธิ์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
สมุทรสาคร
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 21001

21001 : การผลิตเภสัชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรค

เครดิตทางการค้า บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธิ์ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธิ์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
สมุทรสาคร
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 21001

21001 : การผลิตเภสัชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรค

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม SRIPRASIT PHARMA COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น SRIPRASIT PHARMA COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธิ์ จำกัด

216 หมู่ที่ 6 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

ที่อยู่ บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธิ์ จำกัด

216 หมู่ที่ 6 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้