แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท สยามสตาร์ช (1966) จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท สยามสตาร์ช (1966) จำกัด

ชื่อนิติบุคคล SIAM STARCH (1966) CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105510000821
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) 95/2510
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 14 ก.พ. 2510 (55 ปี 3 เดือน 27 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท สยามสตาร์ช (1966) จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 36,000,000
มูลค่าบริษัท 213,612,084 บาท (593.37% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Medium
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 10615 : การผลิตแป้งจากเมล็ดธัญพืชอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
วัตถุประสงค์ ผลิต และจำหน่ายแป้งมันสำปะหลัง
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

ที.เอช.แพลเล็ท จำกัด

เจริญวรกิจ

บูรพา พรอสเพอร์ จำกัด

ไทยอาซาฮี จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท สยามสตาร์ช (1966) จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 15,18614,28610,64419,373
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 5,1084,3803,2285,606
กรุงเทพมหานคร 6,7177,6135,86010,318
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

9,73110,5328,08313,773
TSIC : 10615

10615 : การผลิตแป้งจากเมล็ดธัญพืชอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

9449

เครดิตทางการค้า บริษัท สยามสตาร์ช (1966) จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท สยามสตาร์ช (1966) จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 15,18614,28610,64419,373
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 5,1084,3803,2285,606
กรุงเทพมหานคร 6,7177,6135,86010,318
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

9,73110,5328,08313,773
TSIC : 10615

10615 : การผลิตแป้งจากเมล็ดธัญพืชอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

9449

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม SIAM STARCH (1966) CO., LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น SIAM STARCH (1966) CO., LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท สยามสตาร์ช (1966) จำกัด

1168/18 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 13 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท สยามสตาร์ช (1966) จำกัด

1168/18 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 13 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้