แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท ไทยอาซาฮี จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท ไทยอาซาฮี จำกัด

ชื่อนิติบุคคล THAI-ASAHI CO.,LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0305549002075
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 12 ธ.ค. 2549 (15 ปี 5 เดือน 20 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท ไทยอาซาฮี จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 64,000,000
มูลค่าบริษัท 609,732,387 บาท (952.71% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Large
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 10615 : การผลิตแป้งจากเมล็ดธัญพืชอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
วัตถุประสงค์ ผลิตและจำหน่ายแป้งมันสำปะหลังแปรรูป
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

สยามสตาร์ช (1966) จำกัด

บูรพา พรอสเพอร์ จำกัด

แป้งมันสมเด็จ จำกัด

ธนะวัฒน์ ควอลิตี้ สตาร์ช จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท ไทยอาซาฮี จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 8,8682,8773,3049,258
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3,3071,1091,2492,983
นครราชสีมา 125211793
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

5184452286
TSIC : 10615

10615 : การผลิตแป้งจากเมล็ดธัญพืชอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

7125

เครดิตทางการค้า บริษัท ไทยอาซาฮี จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท ไทยอาซาฮี จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 8,8682,8773,3049,258
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3,3071,1091,2492,983
นครราชสีมา 125211793
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

5184452286
TSIC : 10615

10615 : การผลิตแป้งจากเมล็ดธัญพืชอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

7125

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม THAI-ASAHI CO.,LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น THAI-ASAHI CO.,LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท ไทยอาซาฮี จำกัด

259 หมู่ที่ 17 ถนนโชคชัย-ครบุรี ต.ทุ่งอรุณ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา

ที่อยู่ บริษัท ไทยอาซาฮี จำกัด

259 หมู่ที่ 17 ถนนโชคชัย-ครบุรี ต.ทุ่งอรุณ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้