แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท พงษ์จิตต์ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท พงษ์จิตต์ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล PONGCHIT COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105516001101
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) 111/2516
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 29 ม.ค. 2516 (49 ปี 4 เดือน 2 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท พงษ์จิตต์ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 5,000,000
มูลค่าบริษัท 236,605,977 บาท (4732.12% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Medium
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 10739 : การผลิตลูกกวาดและขนมอื่น ๆ ที่ทำจากน้ำตาลซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
วัตถุประสงค์ ผลิตและจำหน่ายลูกอมรับจ้างผลิตและบรรจุ
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

ควีนฟูดส์ (ประเทศไทย) จำกัด

เฟิรสท์ คอนเฟคชั่นเนอรี่ จำกัด

ชวนพัฒน์ จำกัด

บุญประเสริฐ คอนเฟ็คชั่นเนอรี่ จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท พงษ์จิตต์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 18,8575,8565,29118,023
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 6,0172,1451,8935,266
กรุงเทพมหานคร 8,1723,3663,0689,674
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

11,9884,4284,12112,863
TSIC : 10739

10739 : การผลิตลูกกวาดและขนมอื่น ๆ ที่ทำจากน้ำตาลซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

6456

เครดิตทางการค้า บริษัท พงษ์จิตต์ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท พงษ์จิตต์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 18,8575,8565,29118,023
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 6,0172,1451,8935,266
กรุงเทพมหานคร 8,1723,3663,0689,674
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

11,9884,4284,12112,863
TSIC : 10739

10739 : การผลิตลูกกวาดและขนมอื่น ๆ ที่ทำจากน้ำตาลซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

6456

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม PONGCHIT COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น PONGCHIT COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท พงษ์จิตต์ จำกัด

654 ถนนเพชรเกษม แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท พงษ์จิตต์ จำกัด

654 ถนนเพชรเกษม แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้