แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท พิบูลย์ชัยน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอม จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท พิบูลย์ชัยน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอม จำกัด

ชื่อนิติบุคคล PHIBOONCHAI MAEPRANOM THAICHIL PASTE CO.,LTD
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105524027815
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) 2204/2524
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 22 ก.ย. 2524 (40 ปี 4 เดือน 17 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท พิบูลย์ชัยน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอม จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 59,000,000
มูลค่าบริษัท 173,391,475 บาท (293.88% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Large
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 10771 : การผลิตเครื่องเทศและเครื่องแกงสำเร็จรูป
วัตถุประสงค์ ผลิตและจำหน่ายน้ำพริกเผา น้ำจิ้มต่างๆ
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

จิมสกรุ๊ป จำกัด

วี. เมน ฟิลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

สยามออริจินัลฟู้ด จำกัด

น้ำพริกแม่ศรี

อันดับธุรกิจ บริษัท พิบูลย์ชัยน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอม จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 3,7704,6633,36910,994
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 1,6311,7431,2723,467
กรุงเทพมหานคร 1,9802,7512,0306,208
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

2,6263,5702,6548,076
TSIC : 10771

10771 : การผลิตเครื่องเทศและเครื่องแกงสำเร็จรูป

2435

เครดิตทางการค้า บริษัท พิบูลย์ชัยน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอม จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท พิบูลย์ชัยน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอม จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 3,7704,6633,36910,994
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 1,6311,7431,2723,467
กรุงเทพมหานคร 1,9802,7512,0306,208
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

2,6263,5702,6548,076
TSIC : 10771

10771 : การผลิตเครื่องเทศและเครื่องแกงสำเร็จรูป

2435

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม PHIBOONCHAI MAEPRANOM THAICHIL PASTE CO.,LTD

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น PHIBOONCHAI MAEPRANOM THAICHIL PASTE CO.,LTD

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท พิบูลย์ชัยน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอม จำกัด

68/10 หมู่ที่ 12 ถนนบรมราชชนนี ศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท พิบูลย์ชัยน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอม จำกัด

68/10 หมู่ที่ 12 ถนนบรมราชชนนี ศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้