แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท เวลโกรว์กล๊าส อินดัสทรี จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท เวลโกรว์กล๊าส อินดัสทรี จำกัด

ชื่อนิติบุคคล WELLGROW GLASS INDUSTRY CO.,LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105527036459
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) 3647/2527
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 8 ต.ค. 2527 (37 ปี 12 เดือน 3 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท เวลโกรว์กล๊าส อินดัสทรี จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 400,000,000
มูลค่าบริษัท 930,058,653 บาท (232.51% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Large
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 23102 : การผลิตภาชนะบรรจุภัณฑ์และเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารที่ทำจากแก้ว

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ ผลิต, ซื้อ-ขาย,นำเข้า-ส่งออก ผลิตภัณฑ์ภาชนะทำจากแก้ว
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

ปราจีนบุรีกล๊าส อินดัสทรี จำกัด

บีจีซี กล๊าส โซลูชั่น จำกัด

ราชบุรีกล๊าส อินดัสทรี จำกัด

โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน)

อันดับธุรกิจ บริษัท เวลโกรว์กล๊าส อินดัสทรี จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคตะวันออก
ฉะเชิงเทรา
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 23102

23102 : การผลิตภาชนะบรรจุภัณฑ์และเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารที่ทำจากแก้ว

เครดิตทางการค้า บริษัท เวลโกรว์กล๊าส อินดัสทรี จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท เวลโกรว์กล๊าส อินดัสทรี จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคตะวันออก
ฉะเชิงเทรา
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 23102

23102 : การผลิตภาชนะบรรจุภัณฑ์และเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารที่ทำจากแก้ว

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม WELLGROW GLASS INDUSTRY CO.,LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น WELLGROW GLASS INDUSTRY CO.,LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท เวลโกรว์กล๊าส อินดัสทรี จำกัด

36 หมู่ที่ 2 ต.พิมพา อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

ที่อยู่ บริษัท เวลโกรว์กล๊าส อินดัสทรี จำกัด

36 หมู่ที่ 2 ต.พิมพา อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้