แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท บุญนำพานิช จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท บุญนำพานิช จำกัด

ชื่อนิติบุคคล บุญนำพานิช จำกัด
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105527042432
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) 4244/2527
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 30 พ.ย. 2527 (39 ปี 3 เดือน 12 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2561 , 2562 , 2563 , 2564 , 2565
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท บุญนำพานิช จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 126,000,000
มูลค่าบริษัท

รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น

401,004,885 บาท (318.26% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Medium
หมวดธุรกิจ (A-U) K : กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 64925 : การบริการของโรงรับจำนำ

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ โรงรับจำนำ
บริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

โรงรับจำนำ ปิ่นเกล้าคู่ขนานลอยฟ้า

ประชานุเคราะห์ จำกัด

ทุนทองมาวิน จำกัด

ทรัพย์พฤกษา จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท บุญนำพานิช จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : K

K : กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย

TSIC : 64925

64925 : การบริการของโรงรับจำนำ

เครดิตทางการค้า บริษัท บุญนำพานิช จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท บุญนำพานิช จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : K

K : กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย

TSIC : 64925

64925 : การบริการของโรงรับจำนำ

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม บุญนำพานิช จำกัด

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น บุญนำพานิช จำกัด

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท บุญนำพานิช จำกัด

9/126 อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ ชั้น 12 ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท บุญนำพานิช จำกัด

9/126 อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ ชั้น 12 ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้