แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท ทรัพย์พฤกษา จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท ทรัพย์พฤกษา จำกัด

ชื่อนิติบุคคล SUP PRUKSA COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0905556001610
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 25 เม.ย. 2556 (10 ปี 10 เดือน 14 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2561 , 2562 , 2563 , 2564 , 2565
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท ทรัพย์พฤกษา จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 340,000,000
มูลค่าบริษัท

รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น

402,932,894 บาท (118.51% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Large
หมวดธุรกิจ (A-U) K : กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 64925 : การบริการของโรงรับจำนำ

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ ประกอบกิจการโรงรับจำนำ
บริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

ประชานุเคราะห์ จำกัด

บุญนำพานิช จำกัด

ตั้งธนสิน จำกัด

ทุนทองมาวิน จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท ทรัพย์พฤกษา จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคใต้
สงขลา
หมวดธุรกิจ : K

K : กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย

TSIC : 64925

64925 : การบริการของโรงรับจำนำ

เครดิตทางการค้า บริษัท ทรัพย์พฤกษา จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท ทรัพย์พฤกษา จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคใต้
สงขลา
หมวดธุรกิจ : K

K : กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย

TSIC : 64925

64925 : การบริการของโรงรับจำนำ

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม SUP PRUKSA COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น SUP PRUKSA COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท ทรัพย์พฤกษา จำกัด

734 ถนนปุณณกัณฑ์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ที่อยู่ บริษัท ทรัพย์พฤกษา จำกัด

734 ถนนปุณณกัณฑ์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้