แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ชื่อนิติบุคคล KCG CORPORATION COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105528018144
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) 1814/2528
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 24 พ.ค. 2528
สถานภาพกิจการ แปรสภาพเป็น เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ x,xxx โครงการ มูลค่า xx,xxx,xxx บาท
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 390,000,000
มูลค่าบริษัท

รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น

1,490,779,629 บาท (382.25% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Large
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 10712 : การผลิตขนมปังกรอบและผลิตภัณฑ์ขนมอบกรอบอื่น ๆ

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ การผลิตและจำหน่ายคุกกี้ เวเฟอร์ แครกเกอร์
บริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

วาไรตี้ ฟู้ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

มอนเด นิสซิน (ประเทศไทย) จำกัด

โบว์เบเกอรี่เฮ้าส์ จำกัด

ไวด์ เฟธ ฟู้ด (ชลบุรี) จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 10712

10712 : การผลิตขนมปังกรอบและผลิตภัณฑ์ขนมอบกรอบอื่น ๆ

เครดิตทางการค้า บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 10712

10712 : การผลิตขนมปังกรอบและผลิตภัณฑ์ขนมอบกรอบอื่น ๆ

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม KCG CORPORATION COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น KCG CORPORATION COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

3059-3059/1-3 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

3059-3059/1-3 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้