แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท วาไรตี้ ฟู้ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท วาไรตี้ ฟู้ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ชื่อนิติบุคคล VARIETY FOODS INTERNATIONAL CO.,LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105546103140
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) 10754601571
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 28 ส.ค. 2546 (19 ปี 1 เดือน 6 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท วาไรตี้ ฟู้ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 100,000,000
มูลค่าบริษัท 220,237,748 บาท (220.24% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Large
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 10712 : การผลิตขนมปังกรอบและผลิตภัณฑ์ขนมอบกรอบอื่น ๆ

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ การผลิตขนมปังกรอบและผลิตภัณฑ์ขนมอบกรอบอื่น ๆ
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

มอนเด นิสซิน (ประเทศไทย) จำกัด

โบว์เบเกอรี่เฮ้าส์ จำกัด

ไวด์ เฟธ ฟู้ด (ชลบุรี) จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท วาไรตี้ ฟู้ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
สมุทรสาคร
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 10712

10712 : การผลิตขนมปังกรอบและผลิตภัณฑ์ขนมอบกรอบอื่น ๆ

เครดิตทางการค้า บริษัท วาไรตี้ ฟู้ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท วาไรตี้ ฟู้ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
สมุทรสาคร
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 10712

10712 : การผลิตขนมปังกรอบและผลิตภัณฑ์ขนมอบกรอบอื่น ๆ

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม VARIETY FOODS INTERNATIONAL CO.,LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น VARIETY FOODS INTERNATIONAL CO.,LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท วาไรตี้ ฟู้ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

44/4 หมู่ที่ 10 ต.บางโทรัด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

ที่อยู่ บริษัท วาไรตี้ ฟู้ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

44/4 หมู่ที่ 10 ต.บางโทรัด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้