แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท อาร์ต ออฟ เบคกิ้ง จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท อาร์ต ออฟ เบคกิ้ง จำกัด

ชื่อนิติบุคคล ART OF BAKING COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105561031154
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 16 ก.พ. 2561 (4 ปี 7 เดือน 20 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2561 , 2562 , 2563 , 2564
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท อาร์ต ออฟ เบคกิ้ง จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 310,000,000
มูลค่าบริษัท 314,938,997 บาท (101.59% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Large
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 10712 : การผลิตขนมปังกรอบและผลิตภัณฑ์ขนมอบกรอบอื่น ๆ

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ การผลิตขนมปังกรอบและผลิตภัณฑ์ขนมอบกรอบอื่น ๆ
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

ขนมสากล จำกัด

ยูนิเฟิร์ม จำกัด

โบว์เบเกอรี่เฮ้าส์ จำกัด

ไทย-นิจิ อินดัสทรี จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท อาร์ต ออฟ เบคกิ้ง จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
สมุทรสาคร
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 10712

10712 : การผลิตขนมปังกรอบและผลิตภัณฑ์ขนมอบกรอบอื่น ๆ

เครดิตทางการค้า บริษัท อาร์ต ออฟ เบคกิ้ง จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท อาร์ต ออฟ เบคกิ้ง จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
สมุทรสาคร
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 10712

10712 : การผลิตขนมปังกรอบและผลิตภัณฑ์ขนมอบกรอบอื่น ๆ

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม ART OF BAKING COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น ART OF BAKING COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท อาร์ต ออฟ เบคกิ้ง จำกัด

111/21 หมู่ที่ 2 ต.ท่าจีน อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

ที่อยู่ บริษัท อาร์ต ออฟ เบคกิ้ง จำกัด

111/21 หมู่ที่ 2 ต.ท่าจีน อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้