แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท พีพีโอ ฟาร์ม จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท พีพีโอ ฟาร์ม จำกัด

ชื่อนิติบุคคล PPO FARM CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105528026309
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) 2596/2528
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 28 ก.ค. 2528 (38 ปี 11 เดือน 10 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2561 , 2562 , 2563 , 2564 , 2565
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )

คะแนนทางการเงิน

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท พีพีโอ ฟาร์ม จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 19,250,000
มูลค่าบริษัท

รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น

58,933,414 บาท (306.15% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Medium
หมวดธุรกิจ (A-U) A : เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 01411 : การเลี้ยงโคนมและโคเนื้อ

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ ฟาร์มโคนม เพื่อผลิตและจำหน่าย

อันดับธุรกิจ บริษัท พีพีโอ ฟาร์ม จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ปทุมธานี
หมวดธุรกิจ : A

A : เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง

TSIC : 01411

01411 : การเลี้ยงโคนมและโคเนื้อ

เครดิตทางการค้า บริษัท พีพีโอ ฟาร์ม จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท พีพีโอ ฟาร์ม จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ปทุมธานี
หมวดธุรกิจ : A

A : เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง

TSIC : 01411

01411 : การเลี้ยงโคนมและโคเนื้อ

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม PPO FARM CO., LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น PPO FARM CO., LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท พีพีโอ ฟาร์ม จำกัด

401/1 หมู่ที่ 8 อาคารเอบิโก้ ชั้น 2 ถนนพหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

ที่อยู่ บริษัท พีพีโอ ฟาร์ม จำกัด

401/1 หมู่ที่ 8 อาคารเอบิโก้ ชั้น 2 ถนนพหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้