แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท วัฒนามีทโปรดักท์ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท วัฒนามีทโปรดักท์ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล WATTANAMEAT PRODUCT CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0705562000303
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 16 ม.ค. 2562 (5 ปี 5 เดือน 10 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2562 , 2563 , 2564 , 2565
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ x,xxx โครงการ มูลค่า xx,xxx,xxx บาท

คะแนนทางการเงิน

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท วัฒนามีทโปรดักท์ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 5,000,000
มูลค่าบริษัท

รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น

1,169,613 บาท (23.39% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Medium
หมวดธุรกิจ (A-U) A : เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 01411 : การเลี้ยงโคนมและโคเนื้อ

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ การเลี้ยงโคนมและโคเนื้อ

อันดับธุรกิจ บริษัท วัฒนามีทโปรดักท์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคตะวันตก
ราชบุรี
หมวดธุรกิจ : A

A : เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง

TSIC : 01411

01411 : การเลี้ยงโคนมและโคเนื้อ

เครดิตทางการค้า บริษัท วัฒนามีทโปรดักท์ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท วัฒนามีทโปรดักท์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคตะวันตก
ราชบุรี
หมวดธุรกิจ : A

A : เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง

TSIC : 01411

01411 : การเลี้ยงโคนมและโคเนื้อ

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม WATTANAMEAT PRODUCT CO., LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น WATTANAMEAT PRODUCT CO., LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท วัฒนามีทโปรดักท์ จำกัด

1/9 หมู่ที่ 13 ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

ที่อยู่ บริษัท วัฒนามีทโปรดักท์ จำกัด

1/9 หมู่ที่ 13 ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้