แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล OSOTH INTER LABRATORISE CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105530033848
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) 3381/2530
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 14 ก.ค. 2530 (34 ปี 11 เดือน 26 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ x,xxx โครงการ มูลค่า xx,xxx,xxx บาท
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 600,000,000
มูลค่าบริษัท 494,428,615 บาท (82.4% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Large
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 46441 : การขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์
วัตถุประสงค์ ยารักษาโรค
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

แอ๊บบอต เมดิคัล (ประเทศไทย) จำกัด

นูทริชั่น โปรเฟส จำกัด

อะไลน์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

พี.เค.เอส. เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 9,32523,65225,8568,872
ภาคตะวันออก 3,6726,9048,5081,459
ชลบุรี 5821,2691,392523
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

1,3252,5692,6621,139
TSIC : 46441

46441 : การขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์

8922926866

เครดิตทางการค้า บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 9,32523,65225,8568,872
ภาคตะวันออก 3,6726,9048,5081,459
ชลบุรี 5821,2691,392523
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

1,3252,5692,6621,139
TSIC : 46441

46441 : การขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์

8922926866

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม OSOTH INTER LABRATORISE CO., LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น OSOTH INTER LABRATORISE CO., LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด

600/9 หมู่ที่ 11 ถนนสุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ที่อยู่ บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด

600/9 หมู่ที่ 11 ถนนสุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้