แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท ทรอปิคอล ฟู้ด อินดัสตรีส์ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท ทรอปิคอล ฟู้ด อินดัสตรีส์ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล TROPICAL FOOD INDUSTRIES CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105530045919
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) 4588/2530
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 10 ก.ย. 2530 (34 ปี 4 เดือน 28 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ x,xxx โครงการ มูลค่า xx,xxx,xxx บาท
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท ทรอปิคอล ฟู้ด อินดัสตรีส์ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 150,000,000
มูลค่าบริษัท 180,089,111 บาท (120.06% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Large
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 10302 : การผลิตผลไม้และผักบรรจุกระป๋อง
วัตถุประสงค์ การผลิตผลิตภัณฑ์ผลไม้กระป๋องและผักกระป๋อง
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

นิวแหลมทองฟูดส์อินดัสทรีส์ จำกัด

แพนอินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด

สยามเดลมองเต้ จำกัด

เอราวัณฟูด จำกัด (มหาชน)

อันดับธุรกิจ บริษัท ทรอปิคอล ฟู้ด อินดัสตรีส์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 11,11161,18028,89410,904
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 3,97612,2276,7653,442
กรุงเทพมหานคร 5,11327,31314,3336,156
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

7,27040,52120,6818,013
TSIC : 10302

10302 : การผลิตผลไม้และผักบรรจุกระป๋อง

25292021

เครดิตทางการค้า บริษัท ทรอปิคอล ฟู้ด อินดัสตรีส์ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท ทรอปิคอล ฟู้ด อินดัสตรีส์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 11,11161,18028,89410,904
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 3,97612,2276,7653,442
กรุงเทพมหานคร 5,11327,31314,3336,156
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

7,27040,52120,6818,013
TSIC : 10302

10302 : การผลิตผลไม้และผักบรรจุกระป๋อง

25292021

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม TROPICAL FOOD INDUSTRIES CO., LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น TROPICAL FOOD INDUSTRIES CO., LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท ทรอปิคอล ฟู้ด อินดัสตรีส์ จำกัด

221 ซอยพัฒนาการ 53 พัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท ทรอปิคอล ฟู้ด อินดัสตรีส์ จำกัด

221 ซอยพัฒนาการ 53 พัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้