แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท ไดเรคเตอร์ทอย จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท ไดเรคเตอร์ทอย จำกัด

ชื่อนิติบุคคล DIRECTOR TOY CO., LTD
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105531013051
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) 1306/2531
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 23 ก.พ. 2531 (34 ปี 4 เดือน 12 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท ไดเรคเตอร์ทอย จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 25,000,000
มูลค่าบริษัท 17,845,720 บาท (71.38% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 32409 : การผลิตเกมและของเล่นอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
วัตถุประสงค์ ผลิต และจำหน่ายของเล่นเด็กพลาสติก
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

มินิเวิร์ค จำกัด

วันเดอร์เวิร์ล โปรดัคส์ จำกัด

แบร์ สตูดิโอ จำกัด

เพ็ททอยส์ จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท ไดเรคเตอร์ทอย จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 69,665451,265117,74493,062
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 16,04356,56420,02519,183
กรุงเทพมหานคร 28,256165,96446,84942,666
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

43,387255,07273,14261,347
TSIC : 32409

32409 : การผลิตเกมและของเล่นอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

31943234

เครดิตทางการค้า บริษัท ไดเรคเตอร์ทอย จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท ไดเรคเตอร์ทอย จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 69,665451,265117,74493,062
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 16,04356,56420,02519,183
กรุงเทพมหานคร 28,256165,96446,84942,666
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

43,387255,07273,14261,347
TSIC : 32409

32409 : การผลิตเกมและของเล่นอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

31943234

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม DIRECTOR TOY CO., LTD

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น DIRECTOR TOY CO., LTD

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท ไดเรคเตอร์ทอย จำกัด

285 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท ไดเรคเตอร์ทอย จำกัด

285 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้