แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท ซี.ซี.ที กรุ๊ป (1997) จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท ซี.ซี.ที กรุ๊ป (1997) จำกัด

ชื่อนิติบุคคล C.C.T GROUP [1997] COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0245540000828
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) บอจ.ฉช.926
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 29 ก.ย. 2540 (25 ปี 0 เดือน 4 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ x,xxx โครงการ มูลค่า xx,xxx,xxx บาท
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท ซี.ซี.ที กรุ๊ป (1997) จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 4,000,000
มูลค่าบริษัท 12,077,169 บาท (301.93% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 32409 : การผลิตเกมและของเล่นอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ ผลิตและจำหน่ายจิ๊กซอว์,โปสเตอร์,กรอบใส่ภาพที่สามารถแกะเปลี่ยนภาพได้
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

มินิเวิร์ค จำกัด

วันเดอร์เวิร์ล โปรดัคส์ จำกัด

สยามครีเอท อินเตอร์เทรด จำกัด

เพ็ททอยส์ จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท ซี.ซี.ที กรุ๊ป (1997) จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคตะวันออก
ฉะเชิงเทรา
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 32409

32409 : การผลิตเกมและของเล่นอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

เครดิตทางการค้า บริษัท ซี.ซี.ที กรุ๊ป (1997) จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท ซี.ซี.ที กรุ๊ป (1997) จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคตะวันออก
ฉะเชิงเทรา
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 32409

32409 : การผลิตเกมและของเล่นอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม C.C.T GROUP [1997] COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น C.C.T GROUP [1997] COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท ซี.ซี.ที กรุ๊ป (1997) จำกัด

22/1 หมู่ที่ 9 ต.บางพระ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา

ที่อยู่ บริษัท ซี.ซี.ที กรุ๊ป (1997) จำกัด

22/1 หมู่ที่ 9 ต.บางพระ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้