แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท ภัทรา พอร์ซเลน จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท ภัทรา พอร์ซเลน จำกัด

ชื่อนิติบุคคล PATRA PORCELAIN CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105531036743
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) 3680/2531
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 20 พ.ค. 2531 (34 ปี 0 เดือน 15 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ x,xxx โครงการ มูลค่า xx,xxx,xxx บาท
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท ภัทรา พอร์ซเลน จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 568,750,000
มูลค่าบริษัท 385,771,831 บาท (67.83% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Large
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 23931 : การผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกที่เป็นเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร
วัตถุประสงค์ ผลิต ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารประเภทเซรามิก จำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

โรยัลโคเปนเฮเกน (ประเทศไทย) จำกัด

ภัทรา เซรามิก จำกัด (มหาชน)

ชัยนาทเซรามิค

แม่สอดเซรามิค จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท ภัทรา พอร์ซเลน จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 3,3354,22588,7023,741
ภาคกลาง 1,5141,63011,6061,431
สระบุรี 423670637
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

2202016,122181
TSIC : 23931

23931 : การผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกที่เป็นเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร

2352

เครดิตทางการค้า บริษัท ภัทรา พอร์ซเลน จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท ภัทรา พอร์ซเลน จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 3,3354,22588,7023,741
ภาคกลาง 1,5141,63011,6061,431
สระบุรี 423670637
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

2202016,122181
TSIC : 23931

23931 : การผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกที่เป็นเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร

2352

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม PATRA PORCELAIN CO., LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น PATRA PORCELAIN CO., LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท ภัทรา พอร์ซเลน จำกัด

54 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคลองระพีพัฒน์ ต.หนองปลิง อ.หนองแค จ.สระบุรี

ที่อยู่ บริษัท ภัทรา พอร์ซเลน จำกัด

54 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคลองระพีพัฒน์ ต.หนองปลิง อ.หนองแค จ.สระบุรี

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้