แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท กาสะลองเซรามิคส์ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท กาสะลองเซรามิคส์ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล KASALONG CERAMICS CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0525531000061
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) บอจ.ลป.101
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 3 มี.ค. 2531 (33 ปี 11 เดือน 8 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท กาสะลองเซรามิคส์ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 80,921,000
มูลค่าบริษัท -290,650,996 บาท (-359.18% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Medium
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 23931 : การผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกที่เป็นเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร
วัตถุประสงค์ ประกอบกิจการผลิตจานชามเซรามิค
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

ภัทรา พอร์ซเลน จำกัด

ราชาปอร์ซเลน จำกัด

แม่สอดเซรามิค จำกัด

อาร์ทเวย์ จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท กาสะลองเซรามิคส์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 14,735558,135506,20812,700
ภาคเหนือ 4,96971,77468,2683,911
ลำปาง 262,6482,19711
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

43431,25919,658226
TSIC : 23931

23931 : การผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกที่เป็นเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร

730165

เครดิตทางการค้า บริษัท กาสะลองเซรามิคส์ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท กาสะลองเซรามิคส์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 14,735558,135506,20812,700
ภาคเหนือ 4,96971,77468,2683,911
ลำปาง 262,6482,19711
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

43431,25919,658226
TSIC : 23931

23931 : การผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกที่เป็นเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร

730165

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม KASALONG CERAMICS CO., LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น KASALONG CERAMICS CO., LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท กาสะลองเซรามิคส์ จำกัด

107ถนนพหลโยธิน ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

ที่อยู่ บริษัท กาสะลองเซรามิคส์ จำกัด

107ถนนพหลโยธิน ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้