แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อนิติบุคคล CBRE (THAILAND) COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105531042204
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) 4224/2531
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 9 มิ.ย. 2531 (35 ปี 9 เดือน 5 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2561 , 2562 , 2563 , 2564 , 2565
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ x,xxx โครงการ มูลค่า xx,xxx,xxx บาท
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 20,000,000
มูลค่าบริษัท

รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น

775,411,009 บาท (3877.06% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Large
หมวดธุรกิจ (A-U) L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 68201 : กิจกรรมของตัวแทนและนายหน้าอสังหาริมทรัพย์โดยได้รับ ค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ นายหน้า ตัวแทนและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการซื้อขายและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ และการบริหารจัดการทรัพย์สิน การประเมินราคา และวิจัยทรัพย์สิน
บริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ซี แวลู จำกัด (มหาชน)

บางกอก แอสเซท อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

บลู ไลท์ ซอฟแวร์ จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : L

L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์

TSIC : 68201

68201 : กิจกรรมของตัวแทนและนายหน้าอสังหาริมทรัพย์โดยได้รับ ค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง

เครดิตทางการค้า บริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : L

L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์

TSIC : 68201

68201 : กิจกรรมของตัวแทนและนายหน้าอสังหาริมทรัพย์โดยได้รับ ค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม CBRE (THAILAND) COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น CBRE (THAILAND) COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จำกัด

548 อาคารวัน ซิตี้ เซ็นเตอร์ ชั้น 46 และชั้น 45 ยูนิต 01-02 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จำกัด

548 อาคารวัน ซิตี้ เซ็นเตอร์ ชั้น 46 และชั้น 45 ยูนิต 01-02 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้