แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท คิทซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท คิทซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อนิติบุคคล KITZ (THAILAND) COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105531070755
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) 7078/2531
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 9 ก.ย. 2531 (33 ปี 9 เดือน 0 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท คิทซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 503,000,000
มูลค่าบริษัท 2,402,424,922 บาท (477.62% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Large
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 28132 : การผลิตก๊อกและวาล์วอื่นๆ
วัตถุประสงค์ ผลิตวาล์วทองเหลืองและทองบรอนซ์ ผลิตวาล์วอลูมิเนียมและเหล็กหล่อ
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

วาย.เอ็ม.พี. (ไทยแลนด์) จำกัด

โกรเฮ่ สยาม จำกัด

โยชิทาเคะ เวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด

แกรนด์ เทค อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท คิทซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 8191,0616901,096
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 421454302432
สมุทรปราการ 53794872
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

577797517867
TSIC : 28132

28132 : การผลิตก๊อกและวาล์วอื่นๆ

2222

เครดิตทางการค้า บริษัท คิทซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท คิทซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 8191,0616901,096
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 421454302432
สมุทรปราการ 53794872
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

577797517867
TSIC : 28132

28132 : การผลิตก๊อกและวาล์วอื่นๆ

2222

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม KITZ (THAILAND) COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น KITZ (THAILAND) COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท คิทซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

426 หมู่ที่ 17 ถนนบางนา-ตราด ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ

ที่อยู่ บริษัท คิทซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

426 หมู่ที่ 17 ถนนบางนา-ตราด ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้