แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท มาบุญครอง ศิริชัย 25 จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท มาบุญครอง ศิริชัย 25 จำกัด

ชื่อนิติบุคคล MARBUNGKRUNG SIRICHAI 25 COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105531099087
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) 9910/2531
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 19 ธ.ค. 2531 (33 ปี 9 เดือน 26 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท มาบุญครอง ศิริชัย 25 จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 58,000,000
มูลค่าบริษัท -77,715,187 บาท (-133.99% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 46313 : การขายส่งผักและผลไม้

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ ขายสินค้าเกษตร
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

เขาย้อยฟาร์ม จำกัด

เพอร์เฟ็ค ฟู้ดส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ซัน สแนค ฟู้ดเทค จำกัด

มีนา ฟรุ๊ต

อันดับธุรกิจ บริษัท มาบุญครอง ศิริชัย 25 จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นครราชสีมา
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

TSIC : 46313

46313 : การขายส่งผักและผลไม้

เครดิตทางการค้า บริษัท มาบุญครอง ศิริชัย 25 จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท มาบุญครอง ศิริชัย 25 จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นครราชสีมา
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

TSIC : 46313

46313 : การขายส่งผักและผลไม้

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม MARBUNGKRUNG SIRICHAI 25 COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น MARBUNGKRUNG SIRICHAI 25 COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท มาบุญครอง ศิริชัย 25 จำกัด

33/3 หมู่บ้านมะเกลือใหม่พัฒนา หมู่ที่ 12 ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

ที่อยู่ บริษัท มาบุญครอง ศิริชัย 25 จำกัด

33/3 หมู่บ้านมะเกลือใหม่พัฒนา หมู่ที่ 12 ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้