แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท วาย.เอ็ม.พี. (ไทยแลนด์) จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท วาย.เอ็ม.พี. (ไทยแลนด์) จำกัด

ชื่อนิติบุคคล Y.M.P.(THAILAND) CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105532088372
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) 8835/2532
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 19 ก.ย. 2532
ศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์วันที่ วันที่ 12 ก.ย. 2565
สถานภาพกิจการ พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2561 , 2562 , 2563 , 2564 , 2565
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท วาย.เอ็ม.พี. (ไทยแลนด์) จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 100,000,000
มูลค่าบริษัท -830,781,984 บาท (-830.78% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Large
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 28132 : การผลิตก๊อกและวาล์วอื่นๆ

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ ประกอบวาล์วแอร์ขาย ติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์
บริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

สหมิเตอร์ จำกัด

วาล์วน้ำไทย จำกัด

โยชิทาเคะ เวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด

ไท้เพ้ง วาล์ว แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท วาย.เอ็ม.พี. (ไทยแลนด์) จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคตะวันออก
ชลบุรี
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 28132

28132 : การผลิตก๊อกและวาล์วอื่นๆ

เครดิตทางการค้า บริษัท วาย.เอ็ม.พี. (ไทยแลนด์) จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท วาย.เอ็ม.พี. (ไทยแลนด์) จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคตะวันออก
ชลบุรี
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 28132

28132 : การผลิตก๊อกและวาล์วอื่นๆ

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม Y.M.P.(THAILAND) CO., LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น Y.M.P.(THAILAND) CO., LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท วาย.เอ็ม.พี. (ไทยแลนด์) จำกัด

700/153 หมู่ที่ 1 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี

ที่อยู่ บริษัท วาย.เอ็ม.พี. (ไทยแลนด์) จำกัด

700/153 หมู่ที่ 1 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้