แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท เอ็น แอนด์ เอ็น ฟูดส์ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท เอ็น แอนด์ เอ็น ฟูดส์ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล N & N FOODS COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105533000649
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) 64/2533
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 3 ม.ค. 2533 (32 ปี 5 เดือน 1 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท เอ็น แอนด์ เอ็น ฟูดส์ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 50,000,000
มูลค่าบริษัท 457,701,863 บาท (915.4% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Large
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 10799 : การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
วัตถุประสงค์ อุตสาหกรรมผู้ผลิตและส่งออกหารสำเร็จรูปแช่แข็ง
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

โอชาฟูดแพ็ค จำกัด

ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)

เทียนชาน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท เอ็น แอนด์ เอ็น ฟูดส์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 2,3953,4132,3773,736
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 1,1551,4039941,430
สมุทรสาคร 45594555
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

1,6002,4221,7282,699
TSIC : 10799

10799 : การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

5976

เครดิตทางการค้า บริษัท เอ็น แอนด์ เอ็น ฟูดส์ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท เอ็น แอนด์ เอ็น ฟูดส์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 2,3953,4132,3773,736
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 1,1551,4039941,430
สมุทรสาคร 45594555
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

1,6002,4221,7282,699
TSIC : 10799

10799 : การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

5976

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม N & N FOODS COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น N & N FOODS COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท เอ็น แอนด์ เอ็น ฟูดส์ จำกัด

5/7-8,5/10 หมู่ที่ 4 ถนนสายเศรษฐกิจ ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

ที่อยู่ บริษัท เอ็น แอนด์ เอ็น ฟูดส์ จำกัด

5/7-8,5/10 หมู่ที่ 4 ถนนสายเศรษฐกิจ ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้