แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท ซันนิค เคมีคอล จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท ซันนิค เคมีคอล จำกัด

ชื่อนิติบุคคล SUNNIC TRADING DESIGNERS CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105534013604
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) 1359/2534
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 11 ก.พ. 2534 (31 ปี 3 เดือน 24 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท ซันนิค เคมีคอล จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 3,000,000
มูลค่าบริษัท 7,712,127 บาท (257.07% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 20292 : การผลิตกาวและเจลาติน
วัตถุประสงค์ ประกอบกิจการโรงงานผลิตภัณฑ์กาวทุกชนิด ค้าผลิตภัณฑ์กาวทุกชนิด
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

เอ็ม.ที.เค.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

เจ.เค.แอดฮีซีฟ จำกัด

สิริ เคมิคอล อินดัสตรี้ จำกัด

เอ็ม ซี เอ็ม เคมีคอล จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท ซันนิค เคมีคอล จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 27,54418,15464,51619,205
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 6,1113,9898,9544,521
กรุงเทพมหานคร 10,6267,90421,9759,176
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

16,10811,50933,84812,623
TSIC : 20292

20292 : การผลิตกาวและเจลาติน

14112112

เครดิตทางการค้า บริษัท ซันนิค เคมีคอล จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท ซันนิค เคมีคอล จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 27,54418,15464,51619,205
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 6,1113,9898,9544,521
กรุงเทพมหานคร 10,6267,90421,9759,176
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

16,10811,50933,84812,623
TSIC : 20292

20292 : การผลิตกาวและเจลาติน

14112112

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม SUNNIC TRADING DESIGNERS CO., LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น SUNNIC TRADING DESIGNERS CO., LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท ซันนิค เคมีคอล จำกัด

8/28 หมู่ที่ 6 ซอยวัชรพล ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท ซันนิค เคมีคอล จำกัด

8/28 หมู่ที่ 6 ซอยวัชรพล ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้