แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท แสตนดาร์ด เพอร์ฟอร์แม้นซ์ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท แสตนดาร์ด เพอร์ฟอร์แม้นซ์ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล STANDARD PERFORMANCE CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105534100469
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) 10045/2534
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 24 ต.ค. 2534 (32 ปี 7 เดือน 9 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2561 , 2562 , 2563 , 2564 , 2565
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

คะแนนทางการเงิน

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท แสตนดาร์ด เพอร์ฟอร์แม้นซ์ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 500,000,000
มูลค่าบริษัท

รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น

786,988,788 บาท (157.4% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Large
หมวดธุรกิจ (A-U) F : การก่อสร้าง
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 41002 : การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ ดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

อันดับธุรกิจ บริษัท แสตนดาร์ด เพอร์ฟอร์แม้นซ์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
สมุทรปราการ
หมวดธุรกิจ : F

F : การก่อสร้าง

TSIC : 41002

41002 : การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย

เครดิตทางการค้า บริษัท แสตนดาร์ด เพอร์ฟอร์แม้นซ์ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท แสตนดาร์ด เพอร์ฟอร์แม้นซ์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
สมุทรปราการ
หมวดธุรกิจ : F

F : การก่อสร้าง

TSIC : 41002

41002 : การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม STANDARD PERFORMANCE CO., LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น STANDARD PERFORMANCE CO., LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท แสตนดาร์ด เพอร์ฟอร์แม้นซ์ จำกัด

6/45 หมู่ที่ 5 ซอยวัดด่านสำโรง ถนนศรีนครินทร์ ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

ที่อยู่ บริษัท แสตนดาร์ด เพอร์ฟอร์แม้นซ์ จำกัด

6/45 หมู่ที่ 5 ซอยวัดด่านสำโรง ถนนศรีนครินทร์ ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้