แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล PHRAETHUMRONGVIT CO.,LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0545551000139
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 10 ต.ค. 2551 (14 ปี 7 เดือน 24 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่ แปรสภาพมาจาก แพร่ธำรงวิทย์
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ x,xxx โครงการ มูลค่า xx,xxx,xxx บาท
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 402,000,000
มูลค่าบริษัท 836,651,967 บาท (208.12% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Large
หมวดธุรกิจ (A-U) F : การก่อสร้าง
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 41002 : การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ รับเหมาก่อสร้าง
บริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ จำกัด

เบ็ญจมาศ จำกัด

บวิค - ไทย จำกัด

แสตนดาร์ด เพอร์ฟอร์แม้นซ์ จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคเหนือ
แพร่
หมวดธุรกิจ : F

F : การก่อสร้าง

TSIC : 41002

41002 : การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย

เครดิตทางการค้า บริษัท แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคเหนือ
แพร่
หมวดธุรกิจ : F

F : การก่อสร้าง

TSIC : 41002

41002 : การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม PHRAETHUMRONGVIT CO.,LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น PHRAETHUMRONGVIT CO.,LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด

269/2 ถนนยันตรกิจโกศล ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่

ที่อยู่ บริษัท แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด

269/2 ถนนยันตรกิจโกศล ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้